සිංගර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය 50 වන ශාඛාව යාපනයේදී විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් තවදුරටත් මූල්‍ය මෙහෙයවර පුළුල් කරමින් සිංගර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය 50 වන ශාඛාව යාපනයේදී විවෘත කරයි. සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සහ හේලිස් සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධිත සිංගර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය 49 වන හා 50 වැනි ශාඛාවන් නෙල්ලිඅඩි හා යාපනයේ 2023 මාර්තු 31 වන දින විවෘත කිරීමත් සමඟ සිය ශාඛා ජාලයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කිරීමට සූදානම්…

සිංගර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය 50 වන ශාඛාව යාපනයේදී විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් තවදුරටත් මූල්‍ය මෙහෙයවර පුළුල් කරමින් සිංගර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය 50 වන ශාඛාව යාපනයේදී විවෘත කරයි. සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සහ හේලිස් සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධිත සිංගර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය 49 වන හා 50 වැනි ශාඛාවන් නෙල්ලිඅඩි හා යාපනයේ 2023 මාර්තු 31 වන දින විවෘත කිරීමත් සමඟ සිය ශාඛා ජාලයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කිරීමට සූදානම්…

ඓතිහාසික මහියංගණය පුරවරයට SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව සපැමිණි වගයි

ඓතිහාසික මහියංගණය පුරවරයට SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව සපැමිණි වගයි. වෙළදපොළ රන් පවුමකට ලබාදෙන ඉහළම අත්තිකාරම් මුදල, රු.106,000/-ක් දින 10ක් පොළි රහිතව ලබාගන්න.ඔබ වෙත වඩාත් පහසු, ඉක්මන් සේවාවක් ලබාදීමට අපගේ කාර්යමණ්ඩලය සුදානම්ව සිටියි. මහියංගණය ශාඛා ලිපිනය නො : 18/2, පදියතලාව පාර, මහියංගණය දුරකථන අංකය : 055 225 8484 #gold #GoldLoan #goldmarket #trusted #financecompany #srilanka #mahiyanganaya…

SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව දැන් කන්ද උඩරට ඔබටත්

SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව දැන් කන්ද උඩරට ඔබටත් රන් පවුමකට රු.106,000/-ක ඉහළම අත්තිකාරම් මුදලක්, දින 10ක පොළි රහිත කාලයක් සමගින් ලබාගන්න.අපගේ පළපුරුදු කාර්යමණ්ඩලය ඔබට වඩාත් පහසු, ඉක්මන් සේවාවක් ලබාදීමට සැදී පැහැදි සිටියි. නුවර ශාඛා ලිපිනය : නො. 271/1/1, කටුගස්තොට පාර, නුවර . දුරකථන අංකය : 081 220 4804 #kandy #නුවර #gold #GoldLoan #goldmarket #trusted…

Singer Finance රන් ණය සේවා ජාලය, දීප ව්‍යාප්තව පුළුල් කරමින්, දැන් නිකවැරටිය නගරයටත්

Singer Finance රන් ණය සේවා ජාලය, දීප ව්‍යාප්තව පුළුල් කරමින්, දැන් නිකවැරටිය නගරයටත්. රන් පවුමකට වෙළදපොළ ඉහළම අත්තිකාරම් මුදල, රු.106,000/-ක් දින 10ක් පොළි නොමැතිව ලබාගන්න. ඔබේ රත්තරන් සදහා 100%ක සුරක්ෂිත බවක් සහතික කරන අතර, ඉක්මන් සේවාවක් ලබාදීමට අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය සැදී පැහැදී සිටියි. නිකවැරටිය ශාඛා ලිපිනය :නො.65. මහව පාර, නිකවැරටිය උතුර. දුරකථන අංකය : 037…

Singer Finance රන් ණය සේවාව දැන් සුන්දර දඹුල්ල නගරයටත්

රන් පවුමකට වෙළදපොළ ඉහළම අත්තිකාරම් මුදල රු.106,000/-ක්, දින 10ක පොළි රහිත කාලසීමාවක් හා ඉක්මන් සේවාවක් සමගින් ලබාදෙන SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව, ඔබේ හදිසි මුදල් අවශ්‍යතා සදහා රත්තරන් සහනයයි. දඹුල්ල ශාඛා ලිපිනය : නො 343. මාතලේ පාර, දඹුල්ල දුරකථන අංකය : 066 228 5230 #SingerFinance #goldloan #gold #goldmarket #trusted #financecompany #newgoldloanbranch #newbranch #dambulla #දඹුල්ල #SriLanka…

සිංගර් ෆිනෑන්ස් 35 වන ශාඛාව මහරගම විවෘත කරයි

We are excited to announce the opening of our 35th Branch, conveniently located at Maharagama. New branch will offer many financial services like Fixed Deposit, Savings accounts, Leasing facilities, Education Loans and Wedding loans and many more. Branch is located at; No. 18/B, Piliyandala Road, Maharagama.

සිංගර් ෆිනෑන්ස් ණයකර නිකුතුව 2020 – එක් බිලියනයක් අධි දායකත්වයක්

Thank you for the TRUST Placed in us   Singer Finance received a strong vote of confidence from investors with the latest debenture issue being Oversubscribed. The issue was rated “BBB” (lka) with stable outlook by Fitch Ratings. The company is resilient and trusted financial institution with diversified asset portfolio spanning the country and is…

සිංගර් ෆිනෑන්ස් 36 වන ශාඛාව නුවරඑළියේ දී විවෘත කරයි

We are excited to announce the opening of our 36th Branch, conveniently located at Nuwara Eliya. New branch will offer many financial services like Fixed Deposit, Savings accounts, Leasing facilities, Education Loans and Wedding loans and many more. Branch is located at; No. 80, Kandy Road, Nuwara Eliya.   https://www.facebook.com/SingerFinancePLC/posts/1009587112769186