සිංගර් ෆිනෑන්ස් 35 වන ශාඛාව මහරගම විවෘත කරයි

We are excited to announce the opening of our 35th Branch, conveniently located at Maharagama. New branch will offer many financial services like Fixed Deposit, Savings accounts, Leasing facilities, Education Loans and Wedding loans and many more. Branch is located at; No. 18/B, Piliyandala Road, Maharagama.

සිංගර් ෆිනෑන්ස් ණයකර නිකුතුව 2020 – එක් බිලියනයක් අධි දායකත්වයක්

Thank you for the TRUST Placed in us   Singer Finance received a strong vote of confidence from investors with the latest debenture issue being Oversubscribed. The issue was rated “BBB” (lka) with stable outlook by Fitch Ratings. The company is resilient and trusted financial institution with diversified asset portfolio spanning the country and is…

සිංගර් ෆිනෑන්ස් 36 වන ශාඛාව නුවරඑළියේ දී විවෘත කරයි

We are excited to announce the opening of our 36th Branch, conveniently located at Nuwara Eliya. New branch will offer many financial services like Fixed Deposit, Savings accounts, Leasing facilities, Education Loans and Wedding loans and many more. Branch is located at; No. 80, Kandy Road, Nuwara Eliya.   https://www.facebook.com/SingerFinancePLC/posts/1009587112769186

සිංගර් ෆිනෑන්ස් නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කිරීමට සුදුසුම සේවා ස්ථානයක් ලෙස ලැයිස්තු ගත කර ඇත

We did it again!!! We are proud to announce that, Singer Finance has once again been listed as one of the Great Workplaces to work in Sri Lanka for the second successive year by Great Place To Work Institute in their 2020/21 assessment. Thanks everyone who contributed to achieve this award and made us proud…