ස්ථාවර තැන්පතු

2004 අප්‍රේල් 19 වන දින සිංගර් ෆයිනෑන්ස් සංස්ථාගත කරන ලද්දේ 2011 අංක 42 දරණ මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසිනි.

ෆිච් රේටින්ග්ස් විසින් සිංගර් ෆයිනෑන්ස් (ලංකා) පීඑල්සී හි (SFL) ජාතික දිගු කාලීන ශ්‍රේණිගත කිරීම ‘BBB(lka)’ වශයෙන් තහවුරු කර ඇත.

ස්ථාවර තැන්පතු මාස 01 සිට අවුරුදු 05 දක්වා තනි තනිව හෝ ඒකාබද්ධව මෙන්ම සමාගම් විසින් ද ආරම්භ කළ හැක.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ සහ ප්‍රතිලාභ මොනවාද ?

  • අවම තැන්පතු මුදල: රු. 5,000.00
  • ආකර්ශනීය පොළිය මාසිකව හෝ කල්පිරීමේදී ගෙවනු ලැබේ.
  • අමතර ගාස්තුවකින් තොරව පාරිභෝගිකයාගේ නම් කරන ලද බැංකුවට පොළිය ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.
  • ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 0.5% ක අතිරේක පොලී අනුපාතයක් හිමිවේ.
  • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්, කල්බදු සහ ණය පහසුකම් වැනි වෙනත් මූල්‍ය සේවාවන් වෙත පහසු ප්‍රවේශය.
  • ස්ථාවර තැන්පතු වටිනාකමෙන් 80% ක් දක්වා මුදල් ණය පහසුකම්

සුදුසුකම් ලැබීමට අවශ්‍යතා මොනවාද ?

  • වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිකරුවන් අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද ?

මා ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද ?

  • ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සමඟ දිවයින පුරා පිහිටි අපගේ ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසෙන්න.

අනුපාත මොනවාද ?

  • පහත වගුව බලන්න නැතහොත් නව කවුළුවක අනුපාත සටහන විවෘත කිරීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

සාමාන්‍ය අනුපාතය

කාලය
මාසිකව පොලී ගෙවන ප්‍රතිශතය
කල්පිරීමේදී ගෙවන පොලිය
අනුපාතය පී. ඒ. ඒ.ඊ.ආර් අනුපාතය පී. ඒ. ඒ.ඊ.ආර්
මාස 1 යි 5.11% 5.23%
මාස 3 යි 5.23% 5.36% 5.36% 5.47%
මාස 6 යි 5.47% 5.61% 5.61% 5.69%
මාස 12 යි 6.88% 7.10% 7.11% 7.11%
මාස 13 යි 6.88% 7.10% 7.11% 7.09%
මාස 15 යි 6.88% 7.10% 7.11% 7.05%
මාස 24 යි 7.59% 7.86% 7.86% 7.57%
මාස 36 යි 8.05% 8.35% 8.36% 7.74%
මාස 48 යි 8.05% 8.35% 8.36% 7.48%
මාස 60 යි 8.51% 8.85% 8.86% 7.61%
 AER : වාර්ෂික කාර්යක්ෂම අනුපාතය | කාර්යක්ෂම දිනය: 01.04.2021  * අවම තැන්පතු මුදල රු. 5,000/=

ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් (අවුරුදු 60 ට වැඩි)

කාලය මාසිකව පොලී ගෙවන ප්‍රතිශතය කල්පිරීමේදී ගෙවන පොලිය
අනුපාතය පී. ඒ. ඒ.ඊ.ආර් අනුපාතය පී. ඒ. ඒ.ඊ.ආර්
මාස 1 යි 5.11% 5.23%
මාස 3 යි 5.23% 5.36% 5.36% 5.47%
මාස 6 යි 5.47% 5.61% 5.61% 5.69%
මාස 12 යි 7.35% 7.60% 7.61% 7.61%
මාස 13 යි 7.35% 7.60% 7.61% 7.59%
මාස 15 යි 7.35% 7.60% 7.61% 7.54%
මාස 24 යි 8.05% 8.35% 8.36% 8.04%
මාස 36 යි 8.51% 8.85% 8.86% 8.17%
මාස 48 යි 8.51% 8.85% 8.86% 7.88%
මාස 60 යි 8.98% 9.36% 9.36% 7.98%
AER : වාර්ෂික කාර්යක්ෂම අනුපාතය | කාර්යක්ෂම දිනය: 01.04.2021 * අවම තැන්පතු මුදල රු.  5,000/=

ස්ථාවර තැන්පතු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න 

null

ලිපිනය

අංක. 498, ආර්. ඒ. ඩි මෙල් මාවත, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
null

ස්ථාවර තැන්පතු

null

විද්යුත් තැපෑල