විදේශ මුදල් හුවමාරුව

සමාගමේ නිෂ්පාදන කළඹට කරන ලද නවතම එකතු කිරීම වන්නේ විදේශ මුදල් හුවමාරුවයි. පාරිභෝගිකයින්ට දැන් තමන් මහන්සියෙන් උපයා ගත් මුදල් තෝරාගත් ඕනෑම සිංගර් ෆයිනෑන්ස් ශාඛාවකින් ආරක්ෂිතව හා පහසුවෙන් හුවමාරු කර ගත හැකිය. මෙම නිෂ්පාදනය ළඟදීම දිවයින පුරා අපගේ සියලුම ශාඛා වෙත ව්‍යාප්ත වනු ඇත. වංචනික මුදල් තැරැව්කරුවන් වෙත ඔබේ මුදල් අවදානමට ලක් කරන්නේ ඇයි, පැමිණ ඔබේ විශ්වාසදායී මූල්‍ය සමාගමේ සේවාවන් භුක්ති විඳින්න.

අද දිනට අදාළ වන විදේශ මුදල් විනිමය අනුපාත.

දිනය: 27-නොවැම්බර්2023

Country Flag Currency Buying Rate (LKR) Selling Rate (LKR)
US Dollars (100/50) US Dollars (100/50) 323.00 334.00
US Dollars (20/10/05) US Dollars (20/10/05) 322.50 334.00
US Dollars (01/02) US Dollars (01/02) 321.75 334.00
British STERLING Pounds British STERLING Pounds 404.30 421.73
Euro Euro 351.50 366.65
Australian Dollars Australian Dollars 209.70 222.57
Canadian Dollars Canadian Dollars 233.95 247.19
Singapore Dollars Singapore Dollars 239.35 251.93
Swiss Francs Swiss Francs 364.50 381.86