இயக்குனர்கள் குழு

Chairman

Mr. Aravinda Perera

Independent Director

Mr. Ranil De Silva

Independent Director

Mr. Priyath Salgado

Independent Director

Mr. Jayanth Perera

Director/CEO

Mr. Thushan Amarasuriya

Non-Executive Director

Mrs. Darshi Talpahewa

Non-Executive Director

Mr. Mahesh Wijewardene