ඓතිහාසික මහියංගණය පුරවරයට SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව සපැමිණි වගයි

ඓතිහාසික මහියංගණය පුරවරයට SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව සපැමිණි වගයි. වෙළදපොළ රන් පවුමකට ලබාදෙන ඉහළම අත්තිකාරම් මුදල, රු.106,000/-ක් දින 10ක් පොළි රහිතව ලබාගන්න.ඔබ වෙත වඩාත් පහසු, ඉක්මන් සේවාවක් ලබාදීමට අපගේ කාර්යමණ්ඩලය සුදානම්ව සිටියි. මහියංගණය ශාඛා ලිපිනය නො : 18/2, පදියතලාව පාර, මහියංගණය දුරකථන අංකය : 055 225 8484 #gold #GoldLoan #goldmarket #trusted #financecompany #srilanka #mahiyanganaya…

SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව දැන් කන්ද උඩරට ඔබටත්

SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව දැන් කන්ද උඩරට ඔබටත් රන් පවුමකට රු.106,000/-ක ඉහළම අත්තිකාරම් මුදලක්, දින 10ක පොළි රහිත කාලයක් සමගින් ලබාගන්න.අපගේ පළපුරුදු කාර්යමණ්ඩලය ඔබට වඩාත් පහසු, ඉක්මන් සේවාවක් ලබාදීමට සැදී පැහැදි සිටියි. නුවර ශාඛා ලිපිනය : නො. 271/1/1, කටුගස්තොට පාර, නුවර . දුරකථන අංකය : 081 220 4804 #kandy #නුවර #gold #GoldLoan #goldmarket #trusted…

Singer Finance රන් ණය සේවා ජාලය, දීප ව්‍යාප්තව පුළුල් කරමින්, දැන් නිකවැරටිය නගරයටත්

Singer Finance රන් ණය සේවා ජාලය, දීප ව්‍යාප්තව පුළුල් කරමින්, දැන් නිකවැරටිය නගරයටත්. රන් පවුමකට වෙළදපොළ ඉහළම අත්තිකාරම් මුදල, රු.106,000/-ක් දින 10ක් පොළි නොමැතිව ලබාගන්න. ඔබේ රත්තරන් සදහා 100%ක සුරක්ෂිත බවක් සහතික කරන අතර, ඉක්මන් සේවාවක් ලබාදීමට අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය සැදී පැහැදී සිටියි. නිකවැරටිය ශාඛා ලිපිනය :නො.65. මහව පාර, නිකවැරටිය උතුර. දුරකථන අංකය : 037…

Singer Finance රන් ණය සේවාව දැන් සුන්දර දඹුල්ල නගරයටත්

රන් පවුමකට වෙළදපොළ ඉහළම අත්තිකාරම් මුදල රු.106,000/-ක්, දින 10ක පොළි රහිත කාලසීමාවක් හා ඉක්මන් සේවාවක් සමගින් ලබාදෙන SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව, ඔබේ හදිසි මුදල් අවශ්‍යතා සදහා රත්තරන් සහනයයි. දඹුල්ල ශාඛා ලිපිනය : නො 343. මාතලේ පාර, දඹුල්ල දුරකථන අංකය : 066 228 5230 #SingerFinance #goldloan #gold #goldmarket #trusted #financecompany #newgoldloanbranch #newbranch #dambulla #දඹුල්ල #SriLanka…