ඓතිහාසික මහියංගණය පුරවරයට SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව සපැමිණි වගයි

ඓතිහාසික මහියංගණය පුරවරයට SINGER FINANCE රන් ණය සේවාව සපැමිණි වගයි. වෙළදපොළ රන් පවුමකට ලබාදෙන ඉහළම අත්තිකාරම් මුදල, රු.106,000/-ක් දින 10ක් පොළි රහිතව ලබාගන්න.ඔබ වෙත වඩාත් පහසු, ඉක්මන් සේවාවක් ලබාදීමට අපගේ කාර්යමණ්ඩලය සුදානම්ව සිටියි. මහියංගණය ශාඛා ලිපිනය නො : 18/2, පදියතලාව පාර, මහියංගණය දුරකථන අංකය : 055 225 8484 #gold #GoldLoan #goldmarket #trusted #financecompany #srilanka #mahiyanganaya…